ArenaPark 5M Migros

Dobbys Gıda A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PolitikasıPOLİTİKA HAKKINDA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.


İşbu Dobbys Gıda A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Dobbys Gıda A.Ş. tarafından (“Dobbys”) aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Dobbys’nın beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda Politika’nın uygulama alanı aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir:


• Gerçek Müşteriler

• Kurumsal Müşteri Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

• Potansiyel Müşteriler

• Şirket Yetkilileri

• Hissedarlar

• Eski Çalışanlar / Emekliler

• İş Ortağı Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

• Tedarikçi Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

• Çalışanlar ve Stajyer Adayları

• İş Ortağı Adayları

• Tedarikçi Adayları

• Ziyaretçiler

• Basın Mensupları

• Üçüncü Kişiler


Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.


1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki Dobbys, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmektedir:


• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum:

• Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak Dobbys, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.

• Doğruluk ve güncellik:

• Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda Dobbys, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veritabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme:

• Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu konumundaki Dobbys veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:

• Dobbys tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

• İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:

• Veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 


2. Dobbys TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.


Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:

    •    • Veri sahibinin açık rızası bulunması.

    •    • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.

    •    • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.

    •    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

    •    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

    •    • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

    •    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

    •    • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir:

    •    • Veri sahibinin açık rızası bulunması.

    •    • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.

    •    • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.


Bu kapsamda Dobbys tarafından Ek-1’de belirtilen kategorilerde yer alan gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

    •    • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

    •    • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

    •    • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası

    •    • Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

    •    • Etkinlik Yönetimi

    •    • Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

    •    • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

    •    • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

    •    • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

    •    • İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

    •    • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

    •    • Kredi Kullandırma Sürecinin Oluşturulması ve Takibi

    •    • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

    •    • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

    •    • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

    •    • Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi

    •    • Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi

    •    • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

    •    • Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

    •    • Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

    •    • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

    •    • Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

    •    • Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

    •    • Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

    •    • Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

    •    • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

    •    • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

    •    • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

    •    • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi


3. DOBBYS TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Aktarıma ilişkin Genel Şartlar

Kanun’un 8. maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir.


Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel veriler;

    •    • Veri sahibinin açık rızası bulunması,

    •    • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

    •    • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

    •    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

    •    • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

    •    • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

    •    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

    •    • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinde Dobbys tarafından tüzel kişilikleri dışındaki kişilerle paylaşılabilmektedir.


8. madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarına atıf yapmış, ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını öngörmüştür. Buna göre Dobbys tarafından özel nitelikli kişisel veriler,

    •    • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi, ve

    •    • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.


Yurtdışına Aktarım

Dobbys tarafından kişisel verilerin yurtdışına;

    •    • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya

    •    • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

    •    • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve

    •    • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili Dobbys’nin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile

aktarılabilmektedir.


Dobbys Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar

Yukarıdaki şartlar kapsamında Dobbys tarafından kişisel veriler, aşağıdaki taraflara aktarılmaktadır:


    •    • Şirketimizin dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet alımını temin amacıyla tedarikçilere.

    •    • İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına.

    •    • Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak Hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara.


4. DOBBYS TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Dobbys tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu Ek-1 kapsamında yer almaktadır.


5. DOBBYS TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

Dobbys, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.


Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, Dobbys tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.


6. DOBBYS TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ

Dobbys, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Dobbys, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir.


Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

    •    • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

    •    • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

    •    • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

    •    • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

    •    • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

    •    • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

    •    • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

    •    • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

    •    • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

    •    • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

    •    • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

    •    • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

    •    • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.


Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

    •    • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

    •    • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

    •    • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

    •    • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

    •    • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.


Dobbys, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.


Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.


Dobbys, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


8. DOBBYS TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Dobbys, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.


Bu kapsamda Dobbys;

    •    • Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta,

    •    • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,

    •    • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,

    •    • Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,

    •    • Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin etmekte,

    •    • Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,

    •    • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,

    •    • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte,

    •    • Kişisel verilere dış kaynak kullanımı v.b. sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde Dobbys dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,

    •    • Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır.

Dobbys Gıda A.Ş., Dobby’s Burger Place markasının ve logolarının tek hak sahibidir. Dobby’s Burger Place restoranlarının işletme hakları sadece Dobbys Gıda A.Ş.’ye ve Dobbys Gıda A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş franchisee’lerine aittir. Dobby’s Burger Place restoranları dobbys.com web sitesindeki “restoranlar” sekmesinde yer alan şubelere ait telefon hatları, merkez telefon hattı, dobbys.com, Migros Hemen uygulaması, Getir mobil ve masaüstü uygulamaları, Trendyol mobil ve masaüstü uygulamaları, Yemeksepeti.com mobil ve masaüstü uygulamaları hariç herhangi bir hat ya da mecra üzerinden paket servis siparişi almamaktadır. Farklı mecralar ya da hatlar üzerinden verilen siparişlerle ilgili sorumluluk Dobbys Gıda A.Ş.’ye ait değildir.

Dobby's
Resmi bilgiler